U bent hier

Privacy

PRIVACYVERKLARING

Verklaring bescherming van persoonsgegevens van cursisten, deelnemers en vormingswerkers / freelance medewerkers van Cédric Hèle instituut vzw (CHi).

Versie: 11-06-2018

CHi vzw verwerkt verschillende persoonsgegevens van cursisten, deelnemers, geïnteresseerden, vormingswerkers / freelance medewerkers en leveranciers in het kader van haar vormingsopdracht en dienstverlening. CHi vzw gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de verwerking van deze persoonsgegevens en respecteert hierbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert jou als cursist, deelnemer, geïnteresseerde, vormingswerker / freelance medewerker en leverancier over wat CHi vzw doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt en over jouw rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten jij als betrokkene kunt uitoefenen.

 

1. Identiteit van de organisatie

CHi vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, kun je contact opnemen met:

Cédric Hèle instituut vzw
Bruul 52/4
2800 Mechelen
info [at] cedric-heleinstituut.be.
015/21.81.91 of 0473/81.29.76

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

CHi vzw verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens die je ons meedeelt via het (online) registratieformulier, telefonisch of via een overeenkomst, namelijk:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Andere gegevens (indien van toepassing): financiële gegevens, opleiding en vorming, ….

CHi vzw verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens over jou (zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen of seksuele geaardheid).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de overeenkomst en het verwerkingsdoel zoals vermeld in artikel 3.

 

3. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

Je persoonsgegevens worden verwerkt i.f.v. de cursusadministratie, klantbeheer, vormingswerkers- en leveranciersadministratie. Zo verwerken we jouw gegevens:

 • om onze diensten te kunnen verlenen
 • zodat je kunt deelnemen aan de activiteiten van CHi vzw
 • om je vormingswerkersdossier en prestaties te kunnen beheren en opvolgen
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid en om andere toepasselijke regelgeving te kunnen naleven.
 • om contact met je op te kunnen nemen bij vragen, wijzigingen, …
 • om met jou te communiceren over de activiteiten, diensten en ondersteuning van CHi vzw en haar eventuele partners
 • om het aanbod en content te kunnen analyseren en verbeteren
 • om statistische gegevens te verkrijgen
 • om een archief bij te houden
 • om door te geven aan onderaannemers en contractspartijen van CHi vzw voor de uitvoering van voorgaande punten

Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat kan niet vooraf bepaald worden hoe de informatieplatformen en -gegevenssystemen van CHi vzw zullen evolueren. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van CHi vzw, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van CHi vzw vallen.

 

4. Wat is de verwerkingsgrond van de verwerking?

CHi vzw verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van:

 • de overeenkomst die jij aangegaan bent of aangaat met CHi vzw voor het gebruik / verstrekken van een of meerdere diensten, activiteiten of producten (bv volgen van cursus, deelname aan activiteiten, aankoop of bestelling, freelance optreden als vormingswerker, leverancier van producten of diensten, …)
 • het gerechtvaardigd belang om cursisten, deelnemers, geïnteresseerden en freelance medewerkers te informeren en te ondersteunen
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar eventueel verwezen wordt en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

 

5. Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt?

Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan andere organisaties, met uitzondering van:

 • organisaties die door CHi vzw specifiek worden aangesteld als ontvangers (conform de instructies en wensen van CHi vzw);
 • organisaties die door jou zelf worden aangesteld als ontvangers.
 • onderaannemers of contractspartijen (verwerkers) voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die CHi vzw aanbiedt (bv. verzorgen en verspreiden van drukwerk en communicatie, catering, verzekering, betaaldiensten, …)
 • onderaannemers of contractspartijen (verwerkers) voor gebruik van (geïntegreerde) hulpmiddelen/toepassingen/diensten (bv. webtoepassingen, hosting, IT-netwerk,…)

Met deze verwerkers/contractspartijen (verwerkers) maakt CHi vzw de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. CHi vzw kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verdere verwerking van persoonsgegevens door die verwerkers.

CHi vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

CHi vzw maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CHi vzw bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

 

6. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

CHi vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Deze gegevens worden maximum 7 jaar bewaard.

 

7. Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Je hebt het recht om CHi vzw te verzoeken om:

 • je gegevens te raadplegen en te (laten) verbeteren
 • je gegevens te laten wissen of de verwerking ervan te beperken door CHi vzw of door één van onze verwerkers.
 • je gegevens over te dragen, d.w.z. de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou aan een andere partij.
 • je te verwijderen uit de mailinglijst van de nieuwsbrief.

Een verzoek tot inzage, verbetering, wissing, beperking van de verwerking en gegevensoverdracht, kan gericht worden aan CHi vzw, via info [at] cedric-heleinstituut.be of www.chicom.be 

Een verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging worden beantwoord.

Meer informatie omtrent je rechten inzake bescherming van je persoonsgegevens vind je bij de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.privacycommission.be/nl.

 

8. Vertrouwelijkheid, beheer en beveiliging

CHi vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. CHi vzw bewaart en beheert deze gegevens in een beveiligde database van CHi vzw of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of Nederland.

Voor meer informatie over de beveiliging van door CHi vzw verzamelde persoonsgegevens, kun je contact opnemen met info [at] cedric-heleinstituut.be.

 

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of een indruk of aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info [at] cedric-heleinstituut.be of via 015/21.81.91 of 0473/81.29.76.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacycommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in België (https://www.privacycommission.be/nl).

 

10. Wijziging privacyverklaring

CHi vzw kan haar privacyverklaring en beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op onze website www.chicom.be.

We adviseren je om deze verklaring geregeld opnieuw na te kijken.

 
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!