Lopend onderzoek en projectoproepen

Projectoproep (Koning Boudewijnstichting):  'Versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn'.

Tussen personen met een zorgbehoefte en de gezondheidszorg wordt voortdurend informatie uitgewisseld. Elke uitwisseling houdt mogelijkheden in om gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Deze projectoproep zet expliciet in op het ontwikkelen en versterken van gezondheidsvaardigheden in het kader van de eerstelijnsgezondheidzorg. Organisaties die hiermee aan de slag willen kunnen interventies richten op de individuele vaardigheden en mogelijkheden van de persoon met een zorgbehoefte en omgeving, of op de processen en systemen in welzijns- en zorgorganisaties. Een grote diversiteit van initiatieven is dus mogelijk. De projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck is gericht naar organisaties uit het middenveld, (sociale) ondernemers, eerstelijnsprofessionelen, patiëntenverenigingen, mantelzorgorganisaties, eerstelijnszones, kennisinstellingen en overheden. De oproep loopt tot april 2019.  Lees meer

Projectoproep (Stichting tegen kanker): Grants Fysieke activiteit 2018-2019

Uitzonderlijke projectoproep voor een totaal bedrag van € 1 700 000 voor initiatieven die kankerpatiënten de mogelijkheid bieden fysiek actief te zijn. Deze initiatieven moeten fysieke activiteit promoten, faciliteren en ertoe bijdragen dat fysieke activiteit een standaard aanvullende behandeling bij en na kanker wordt. 

Wie komt in aanmerking voor een Grants Fysieke activiteit?

Het project moet direct bijdragen aan de ter beschikking stelling, de promotie en de goede uitwerking van fysieke activiteit bij en na kanker: vanaf de diagnose, tijdens en na de behandeling, tot de patiënt klaar is voor re-integratie in het reguliere aanbod van fysieke activiteit;
Het project moet opgezet worden door, of in nauwe samenwerking met, een ziekenhuis met een Zorgprogramma oncologie, al dan niet in partnerschap met een ziekenhuis netwerk (met Zorgprogramma’s oncologie of oncologische basiszorg) en/of lokale initiatieven extramuros. 
Het verzekert de continuïteit van het programma fysieke activiteit tussen de intra- en extramuros zorg, in functie van het zorgtraject. Idealiter worden ook bestaande, regionale beweeginitiatieven in het project opgenomen. Dit kan intra- en/of extramuros.

Out of scope/uitgesloten:

Directe financiële hulp aan patiënten of hun naasten;
Medisch wetenschappelijk, methodologisch en behoeftenonderzoek/studie. Deze zijn zeker nuttig, maar komen niet in aanmerking voor deze projectoproep.

Meer info

 

Een gemeenschappelijk Evidence-Based Practice Netwerk voor alle gezondheidszorgberoepen 

Het Belgische Evidence-Based Practice Netwerk, dat begin 2019 operationeel wordt, zal de EBP-activiteiten van alle gezondheidszorgberoepen samenbrengen, en de activiteiten van de verschillende EBP-actoren coördineren. Een van de basisprincipes wordt daarbij het centraliseren van de procedure rond het prioritiseren, de financiering en de implementatie van richtlijnen.

Projectoproep 2019 EBP
 

Binnen het Netwerk zullen de prioritaire onderwerpen gekozen worden op basis van objectieve, wetenschappelijke en maatschappelijke criteria, en vervolgens zal er jaarlijks een projectoproep worden gedaan.

Voor 2019 zal de federale Stuurgroep van het Netwerk zich richten op de implementatie van reeds bestaande richtlijnen. De prioritisatieprocedure werd daarom toegepast op reeds door CEBAM recent ontwikkelde en gevalideerde richtlijnen. De volgende drie werden geselecteerd als prioritair:

  • Multidisciplinaire richtlijn voor thuiswonende oudere personen met dementie en hun mantelzorgers
  • Chronisch nierlijden (multidisciplinaire aanpak)
  • Aanpak van chronische pijn in de eerste lijn

Deze drie richtlijnen kunnen teruggevonden worden op de website van EBPracticeNet.

De projectoproep van 2019 zal gelanceerd worden in het eerste trimester van 2019, en de precieze modaliteiten zullen op dat moment meegedeeld worden. Elke organisatie of team (of associatie van teams) dat een implementatieproject wilt ontwikkelen voor een van bovenstaande drie richtlijnen kan zich dan kandidaat stellen.

Indien u op de hoogte wenst gehouden te worden van deze projectoproep, kan u dit laten weten via ebpnetwork [at] noventus.be.

Oproep tot studievoorstellen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

Elke burger, organisatie, instelling of beleidsmaker kan studievoorstellen indienen bij het KCE. De selectie van de onderwerpen en het opstellen van het jaarprogramma vinden jaarlijks plaats, volgens een specifieke procedure . Deze begint met een oproep tot studievoorstellen, in de maand juni. Het formulier dient online ingevuld te worden, maar u kan een inkijkexemplaar bekomen door hier te klikken. Indienen kan hier tot woensdag 19 september, middernacht.

Opgelet, het gaat hier over de ‘reguliere’ literatuurstudies, niet over klinische studies. .

Projectoproep (Kom Op tegen Kanker)voor een betere detectie en behandeling van chronische pijn bij kankerpatiënten 

Kom op tegen Kanker lanceert oproep voor een betere detectie en behandeling van chronische pijn bij kankerpatiënten. Pijn is één van de meest ernstige symptomen waarmee kankerpatiënten tijdens en na de behandeling geconfronteerd worden.

  • Uit onderzoek blijkt dat pijnklachten niet altijd adequaat worden herkend en behandeld. Bij heel wat (ex-)patiënten krijgen deze pijnklachten een chronisch karakter, nefast voor hun dagelijkse functioneren en levenskwaliteit.
  • Volgens internationale richtlijnen moet de behandeling van chronische pijn vanuit een biopsychosociaal model gebeuren. Zowel medische, paramedische als psychosociale behandelingen en interventies moeten worden afgewogen bij een chronische pijncase. Vandaag blijft de behandeling echter (te) vaak beperkt tot een medicamenteuze behandeling.

Met deze oproep wil Kom op tegen Kanker werk maken van een betere detectie en behandeling van chronische pijn bij kankerpatiënten in Vlaanderen.

Meer informatie

Gezocht: Onco-zorgverleners voor deelname aan een onderzoek rond kanker en werkhervatting

Een studie van ACT-Desiron in samenwerking met het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid van de dienst uitkeringen van het RIZIV

Uit onderzoek blijkt dat hulpverleners zich terdege bewust zijn van de onbeantwoorde noden van beroepsactieve kankerpatiënten met betrekking tot arbeidsparticipatie, maar dat de antwoorden die daarop in het werkveld gegeven worden sterk variëren. De voordelen van implementatieonderzoek waarbij 'evidence based practice' en 'practice based evidence' met elkaar verbonden worden, zijn in de literatuur reeds meermaals beschreven.

Dit project peilt – ter voorbereiding van het ontwikkelen van een evidence based richtlijn - naar de redenen die ertoe bijdragen dat implementeren van de bestaande wetenschappelijke evidence voor verbetering vatbaar is. Daarnaast wil het de grondslagen in kaart brengen die het al dan niet mogelijk maken om zorgverlening gericht op herstel van arbeidsparticipatie mee te nemen in het zorgaanbod voor kankerpatiënten. Tegelijk wordt ervaringsdeskundigheid in kaart gebracht zodat de 'practice based evidence' die in de klinische praktijk aanwezig is kan gevaloriseerd worden in de te ontwikkelen richtlijn.

ACT-Desiron roept verantwoordelijken/hulpverleners in de oncologie op om hun contactgegevens door te geven, zodat ze kunnen worden gecontacteerd voor een interview dat ongeveer 45’ zal duren als onderdeel van dit kwalitatieve onderzoek.

Meer info: huget [at] act-desiron.be; 0475 47 68 71