Projectoproepen

Indienen voor 2 april 2019

Projectoproep (Koning Boudewijnstichting):  'Versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn'.

Tussen personen met een zorgbehoefte en de gezondheidszorg wordt voortdurend informatie uitgewisseld. Elke uitwisseling houdt mogelijkheden in om gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Deze projectoproep zet expliciet in op het ontwikkelen en versterken van gezondheidsvaardigheden in het kader van de eerstelijnsgezondheidzorg. Organisaties die hiermee aan de slag willen kunnen interventies richten op de individuele vaardigheden en mogelijkheden van de persoon met een zorgbehoefte en omgeving, of op de processen en systemen in welzijns- en zorgorganisaties. Een grote diversiteit van initiatieven is dus mogelijk. De projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck is gericht naar organisaties uit het middenveld, (sociale) ondernemers, eerstelijnsprofessionelen, patiëntenverenigingen, mantelzorgorganisaties, eerstelijnszones, kennisinstellingen en overheden. De oproep loopt tot april 2019. 

Lees meer

 

Verwacht voorjaar 2019

Een gemeenschappelijk Evidence-Based Practice Netwerk voor alle gezondheidszorgberoepen 

Het Belgische Evidence-Based Practice Netwerk, dat begin 2019 operationeel wordt, zal de EBP-activiteiten van alle gezondheidszorgberoepen samenbrengen, en de activiteiten van de verschillende EBP-actoren coördineren. Een van de basisprincipes wordt daarbij het centraliseren van de procedure rond het prioritiseren, de financiering en de implementatie van richtlijnen.

Projectoproep 2019 EBP

Binnen het Netwerk zullen de prioritaire onderwerpen gekozen worden op basis van objectieve, wetenschappelijke en maatschappelijke criteria, en vervolgens zal er jaarlijks een projectoproep worden gedaan.

Voor 2019 zal de federale Stuurgroep van het Netwerk zich richten op de implementatie van reeds bestaande richtlijnen. De prioritisatieprocedure werd daarom toegepast op reeds door CEBAM recent ontwikkelde en gevalideerde richtlijnen. De volgende drie werden geselecteerd als prioritair:

  • Multidisciplinaire richtlijn voor thuiswonende oudere personen met dementie en hun mantelzorgers
  • Chronisch nierlijden (multidisciplinaire aanpak)
  • Aanpak van chronische pijn in de eerste lijn

Deze drie richtlijnen kunnen teruggevonden worden op de website van EBPracticeNet.

De projectoproep van 2019 zal gelanceerd worden in het eerste trimester van 2019, en de precieze modaliteiten zullen op dat moment meegedeeld worden. Elke organisatie of team (of associatie van teams) dat een implementatieproject wilt ontwikkelen voor een van bovenstaande drie richtlijnen kan zich dan kandidaat stellen.

Indien u op de hoogte wenst gehouden te worden van deze projectoproep, kan u dit laten weten via ebpnetwork [at] noventus.be