Projectoproepen

Kom op tegen Kanker lanceert projectoproep ‘nazorg na de kankerbehandeling’

Nazorg wordt steeds meer een essentiële behoefte in het leven van kankerpatiënten: de vroegere opsporing en de betere behandeling van kanker zorgen ervoor dat meer en meer patiënten de ziekte overleven. Het gaat hier om een bijzonder grote groep van zgn. “overlevers”: in België hebben 351.323 mensen de voorbije 10 jaar de diagnose kanker overleefd waarvan 218.121 in Vlaanderen.

Kanker laat in veel gevallen sporen na bij de patiënt op zowel fysiek, psychisch als socio-economisch vlak en heeft een heel belangrijke/grote impact op diens welbevinden en omgeving. Vele mensen blijven na de kankerbehandeling nog met gevolgen van de kanker(behandeling) zitten en deze kunnen langdurig of zelfs blijvend hun levenskwaliteit en mogelijkheden van re-integratie belemmeren. Ondanks de duidelijke nood is het nazorgaanbod in Vlaanderen beperkt. Daarom is het nodig om verder onderzoek te doen naar effectieve nazorg, om beloftevolle interventies te ontwikkelen, te implementeren en nadien op te schalen tegen een aanvaardbare kost voor de samenleving. 

Met deze project call wil Kom op tegen Kanker innoverende onderzoeks- en zorgprojecten stimuleren met het oog op een (op termijn) kwalitatieve uitbreiding van het nazorgaanbod in Vlaanderen.

Meer informatie

Kom Op tegen Kanker: oproep voor onderzoek naar rookpreventie

Bezig met of plannen voor een onderzoeksproject met focus op rookpreventie? Bij kinderen, jongeren of werknemers? Bekijk dan hoe we jouw onderzoek kunnen steunen op

Kom op tegen Kanker lanceert een oproep voor onderzoeksprojecten die:

  • het aantal kinderen dat dagelijks in de rook zit, verminderen.

  • het meeroken van werknemers die in een privé-omgeving werken, verminderen. Denk aan mensen die in instellingen of bij mensen thuis werken, burgers in de (semi-) publieke (half/open) ruimtes, en burgers in de privé-omgeving.

  • het aantal jongeren dat rookt, verminderen.

Over die drie operationele doelstellingen lees je meer in het vijfjarenplanvan Kom op tegen Kanker.

Criteria voor aanvragen

  • Het onderzoeksproject moet aansluiten bij een of meerdere doelstellingen van de oproep.

  • Het onderzoeksproject moet een directe toepasbaarheid en impact hebben op minstens een van de doelstellingen van de oproep.

  • De projectaanvragers moeten aantoonbare wetenschappelijke expertise hebben en het project moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

  • Stakeholders/actoren moeten worden betrokken bij het project als partner. In de aanvraag moet duidelijk worden omschreven hoe ze betrokken zullen worden. Die betrokkenheid moet voor zowel het project als de stakeholders/actoren een meerwaarde zijn.

Deadline indiening: 14 juni 2019 (uiterlijk middernacht)
Budget: 500.000 euro
Vragen? Contacteer ons op infoprev [at] komoptegenkanker.be

Meer info

Een gemeenschappelijk Evidence-Based Practice Netwerk voor alle gezondheidszorgberoepen 

Verwacht voorjaar 2019

Het Belgische Evidence-Based Practice Netwerk, dat begin 2019 operationeel wordt, zal de EBP-activiteiten van alle gezondheidszorgberoepen samenbrengen, en de activiteiten van de verschillende EBP-actoren coördineren. Een van de basisprincipes wordt daarbij het centraliseren van de procedure rond het prioritiseren, de financiering en de implementatie van richtlijnen.

Projectoproep 2019 EBP

Binnen het Netwerk zullen de prioritaire onderwerpen gekozen worden op basis van objectieve, wetenschappelijke en maatschappelijke criteria, en vervolgens zal er jaarlijks een projectoproep worden gedaan.

Voor 2019 zal de federale Stuurgroep van het Netwerk zich richten op de implementatie van reeds bestaande richtlijnen. De prioritisatieprocedure werd daarom toegepast op reeds door CEBAM recent ontwikkelde en gevalideerde richtlijnen. De volgende drie werden geselecteerd als prioritair:

  • Multidisciplinaire richtlijn voor thuiswonende oudere personen met dementie en hun mantelzorgers

  • Chronisch nierlijden (multidisciplinaire aanpak)

  • Aanpak van chronische pijn in de eerste lijn

Deze drie richtlijnen kunnen teruggevonden worden op de website van EBPracticeNet.

De projectoproep van 2019 zal gelanceerd worden in het eerste trimester van 2019, en de precieze modaliteiten zullen op dat moment meegedeeld worden. Elke organisatie of team (of associatie van teams) dat een implementatieproject wilt ontwikkelen voor een van bovenstaande drie richtlijnen kan zich dan kandidaat stellen.

Indien u op de hoogte wenst gehouden te worden van deze projectoproep, kan u dit laten weten via ebpnetwork [at] noventus.be

Indienen voor 14 juni 2019