Lopend onderzoek en projectoproepen

Onderzoeksproject Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

In het kader van de actie ‘Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO een toelage van €1.000.000 ter beschikking ter ondersteuning van een onderzoeksproject met het actiethema als onderwerp. Het thema voor deze oproep is: 'Onderzoek naar het verbeteren van de levenskwaliteit bij kanker op basis van Patient Reported Outcome Measures (PROMs)'. Met deze oproep wil het FWO onderzoek stimuleren dat de levenskwaliteit van kankerpatiënten voor, tijdens en na de behandeling verhoogt. Belangrijk hierbij is dat patiënten hierbij geconsulteerd worden en de levenskwaliteit gemeten wordt aan de hand van PROMs. Dit zijn eenvoudige vragenlijsten voor patiënten waarmee men een vollediger beeld kan krijgen van de impact van kanker en een kankerbehandeling op de levenskwaliteit van de patiënt'.

Deadline 4 juni 2018 om 17:00

Meer info

Gezocht: Onco-zorgverleners voor deelname aan een onderzoek rond kanker en werkhervatting

Een studie van ACT-Desiron in samenwerking met het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid van de dienst uitkeringen van het RIZIV

Uit onderzoek blijkt dat hulpverleners zich terdege bewust zijn van de onbeantwoorde noden van beroepsactieve kankerpatiënten met betrekking tot arbeidsparticipatie, maar dat de antwoorden die daarop in het werkveld gegeven worden sterk variëren. De voordelen van implementatieonderzoek waarbij 'evidence based practice' en 'practice based evidence' met elkaar verbonden worden, zijn in de literatuur reeds meermaals beschreven.

Dit project peilt – ter voorbereiding van het ontwikkelen van een evidence based richtlijn - naar de redenen die ertoe bijdragen dat implementeren van de bestaande wetenschappelijke evidence voor verbetering vatbaar is. Daarnaast wil het de grondslagen in kaart brengen die het al dan niet mogelijk maken om zorgverlening gericht op herstel van arbeidsparticipatie mee te nemen in het zorgaanbod voor kankerpatiënten. Tegelijk wordt ervaringsdeskundigheid in kaart gebracht zodat de 'practice based evidence' die in de klinische praktijk aanwezig is kan gevaloriseerd worden in de te ontwikkelen richtlijn.

ACT-Desiron roept verantwoordelijken/hulpverleners in de oncologie op om hun contactgegevens door te geven, zodat ze kunnen worden gecontacteerd voor een interview dat ongeveer 45’ zal duren als onderdeel van dit kwalitatieve onderzoek.

Meer info: huget [at] act-desiron.be; 0475 47 68 71

Resultaten onderzoek noden eerste lijn in de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten

Het CHi peilde in 2017 naar de noden van de eerste lijn in het psychosociaal ondersteunen van kankerpatiënten, in opdracht van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.

Je kan de resultaten van dit onderzoek op verschillende manieren bekijken:

Infographic

Samenvatting

Volledige rapport

Filmpje

Oproep onderzoek bij hulpverleners in de oncologie: "Seksualiteit bij vrouwelijke borstkankerpatiënten in de Westerse wereld"

Dit onderzoek kadert binnen de Permanente Vorming Seksuologie aan Universiteit Gent.

Het bespreken van seksualiteit is helaas nog vaak een taboe. Tevens is borstkanker een zeer frequent voorkomende ziekte. Het hoofddoel van deze vorming is dan ook om hulpverleners competenter te maken rondom het bespreken van seksualiteit bij borstkankerpatiënten. De vorming bevat informatie, maar ook praktische handvaten die bruikbaar kunnen zijn binnen uw praktijk als hulpverlener.

Aan de hand van een online vorming en twee vragenlijsten wordt gepeild naar de kennis, attitudes en vaardigheden bij hulpverleners. Neem deel

Oproep: Mantelzorgers gezocht waarvan de partner intussen overleden is aan de gevolgen van kanker

Mantelzorg (het bieden van zorg aan een hulpbehoevende persoon uit de directe omgeving) maakt een onmisbaar deel uit van onze hedendaagse maatschappij. Mantelzorgers bieden zorg vanuit een positieve keuze; vanuit liefde, loyaliteit, .... Echter, mantelzorg bieden, blijkt niet altijd even evident. Zowel mentaal, als fysiek vergt het bieden van mantelzorg vaak veel van iemand. Soms gaan mantelzorgers zelfs over hun eigen grenzen, hetgeen op lange termijn nadelige gevolgen kan hebben.

Er is nog te weinig geweten over deze gevolgen. Aan de hand van deze vragenlijst wensen wij (Sandra Opdekamp – studente Psycho-oncologie Katholieke Universiteit Leuven; Anneke Devoogdt – Universiteit Gent; Let Dillen – Universitair Ziekenhuis Gent) bijgevolg meer te weten te komen omtrent de mogelijke langdurige psychologische effecten van het bieden van mantelzorg. Wij spitsen ons onderzoek meer bepaald toe op mantelzorgers waarvan de partner ondertussen overleden is aan de gevolgen van kanker.

Wenst u ons te helpen bij dit onderzoek? Kent u mensen in deze situatie?  Graag nodigen hen u uit om deel te nemen aan deze vragenlijst. Het invullen ervan duurt ongeveer 15 à 30 minuten.

Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking!

Link: https://www.survio.com/survey/d/W4W0W3V1Q1R9N5B4M


Oproep: Respondenten uit de eerstelijn en het ziekenhuis voor deelname aan een masterproef omtrent transmurale samenwerking binnen de oncologie

Transmurale zorg is erg actueel. De Federale Overheid heeft transmurale zorg geselecteerd als één van de prioritaire thema’s voor het meerjarenplan 2013-2017. De samenwerking/complementariteit tussen de eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg werd uitdrukkelijk op de agenda gezet bij de ontwikkeling van een actieplan voor geïntegreerde zorgverlening aan de chronisch zieke patiënten. Hiervoor is een goede verdeling van rollen en informatie uitwisseling tussen zorgverleners in de ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg noodzakelijk. Ook in de oncologische patiëntenzorg is nog werk om transmurale samenwerking te optimaliseren.

Met dit onderzoek wil men aan de hand van een vragenlijst verkennen in welke mate zorgverleners in ziekenhuis en eerstelijn transmurale samenwerking rond verschillende aspecten van oncologische patiëntenzorg een meerwaarde en haalbaar vinden. Dit zal helpen bij het identificeren van opportuniteiten en barrières en bij het plannen van nieuwe initiatieven in functie van transmurale samenwerking.

Wil u meewerken aan dit onderzoek?  Het invullen van de, vragenlijst duurt 10-15 minuten en kan, tem zondag 23 april, via deze link:  https://websurvey.kuleuven.be/index.php/4109/lang-nl

Voor verdere vragen kan u terecht bij ine.decadt [at] uzleuven.be (subject: masterproef%20transmurale%20samenwerking)

Oproep: Transmurale projecten voor een betere transitie naar de thuiszorg

Naar aanloop van het CHi-congres 2017 zijn we op zoek naar alle bestaande projecten die transmurale zorgverlening voor onco-patiënten in kaart brengen en/ of promoten. Ben je werkzaam in een oncologische setting en ken je zulke projecten in jouw zorgomgeving? Geef ons een seintje op info [at] cedric-heleinstituut.be.

Oproep: Project Hersentumoren Harvey Cushing Centrum (Stichting tegen Kanker)

Het Harvey Cushing centrum is een vzw die reeds meer dan 30 jaar psychologische zorg  aanbiedt en bevordert voor patiënten met een hersentumor in alle Belgische regio’s.

In dit project hebben wij voorgesteld patiënten te identificeren die om uiteenlopende redenen van zorg verstoken blijven omdat zij de medische zorgcentra niet (meer) bezoeken. Dat kan zijn bv. om mobiliteitsbeperkingen; wegens hoge niveaus van angst en depressie, omwille van onvoldoende steun of somatische klachten als bv. vermoeidheid, pijn, slaapstoornissen, die de motivatie van de patiënt verminderen, maar ook omdat zij zich in een revalidatie- of paliatieve fase bevinden. Bij deze patiënten worden per patiënt maximaal drie huisbezoeken gebracht door een psycholoog om het probleem van de patiënt concreet in kaart te brengen en na te gaan welke hulp kan worden geboden door de psycholoog of door verwijzing naar een andere hulpverlener. Tijdens deze huisbezoeken wordt ook de rol van de mantelzorger (naaste) geactiveerd. Voor dit doel is door Harvey Cushing een handboek voor mantelzorgers ontwikkeld om hen te helpen om te gaan met de (gevolgen van de) ziekte van de patiënt.

Wij zouden de medewerking willen vragen van onco-psychologen die werken met hersentumorpatiënten voor het rekruteren van patiënten die voor een dergelijk bezoek in aanmerking komen. De psychologen die de huisbezoeken gaan doen, zijn reeds door Harvey Cushing zorgvuldig geselecteerd op hun competentie en motivatie.

Indien je zelf hersentumorpatiënten kent die in aanmerking komen hiervoor, gelieve dan contact op te nemen met Hanne Craeymeersch, psycholoog ZNA Middelheim, die meewerkt aan het project van Harvey Cushing.

Contact: hanne.craeymeersch [at] zna.be of tel: 03/280.22.46

Projectoproep Stichting tegen Kanker: Social Grants 2017

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat de holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van kankerpatiënten. Binnen een integratieve aanpak van de kankerproblematiek wordt, vanaf de diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten:

  • De relatie tussen zorgverlener en patiënt
  • De mens ‘achter’ de patiënt (een fysiek, mentaal en sociaal wezen)
  • De openheid tegenover complementaire vormen van geneeskunde en zorg voor zover deze bewezen doeltreffend zijn
  • De focus op welbevinden en mogelijkheden i.p.v. de ziekte en de beperkingen die deze met zich meebrengt

Well-Being Centra in en/of ondersteuningshuizen die samenwerken met ziekenhuizen die over een zorgprogramma in de oncologie beschikken, zijn georiënteerd op deze interpretatie van de zorg. Deze centra bieden een noodzakelijke praktische, emotionele en sociale opvang aan mensen die geconfronteerd worden met kanker. Stichting tegen Kanker wil deze initiatieven ondersteunen met de Social Grants 2017.

Stichting tegen Kanker verwelkomt diverse projectvoorstellen binnen dit domein en kiest bewust niet voor een strikte voorafgaande invulling om het terrein de nodige vrijheid te geven. Ter inspiratie geven we enkele concretere voorbeelden van mogelijke projecten die ingediend kunnen worden:

  • Het invullen van de rol van coördinator/coördinatrice van het centrum
  • Het organiseren van de ontvangst van kankerpatiënten en naasten
  • Het organiseren van ateliers voor kankerpatiënten en naasten
  • Het opzetten van infosessies
  • ...

Meer info